AHMAD YAHDIANIhttp://www.yahdianiahmad.blogspot.com/search/label/BAHAN%20AJAR

SOAL PAI SEMESTER GANJIL KELAS X


EVALUASI BELAJAR SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2011-2012

Mata Pelajaran            : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Kelas/ jurusan              : X (sepuluh)/ SKK
Hari / tanggal              : Rabu / 7 Desember 2011
Waktu                         : 09.45 – 11.10
Jumlah soal                  : 45
Guru Mata Pelajaran   : Ahmad Yahdiani, S.Pd.I

PETUNJUK
1.      Tulislah nama kelas dan mata pelajaran pada lembar jawaban
2.      Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c,d dan e pada lembar jawaban yang kamu anggap paling benar.
3.      Untuk soal essay jawablah dengan singkat dan jelas
a.      PILIHAN GANDA
1.      Tanwin dammah menghadapi huruf fa pada kalimat Îû  ×@Ïã%y`harus dibaca samar karena termasuk bacaan ….

a.       Ikhfa’
b.      Izhar
c.       Idgham
d.      Iqlab
e.       Qalqalah
2.      Nun bersyaddah pada lafal  ÎoTÎ)  , wajib dibaca mendengung karena merupakan bacaan ….
a.       iqlab
b.      idgham
c.       ikhfa’
d.      qalqalah
e.       gunnah

3.      Berdasarkan Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 30, peranan manusia di muka bumi adalah sebagai ….
a.       khalifah
b.      pemikir
c.       perencana
d.      hakim


e.       pengawas

4. Firman Allah SWT dalam surat Al-Mu’minun ayat 12
ôs)s9ur $oYø)n=yz z`»|¡SM}$# `ÏB 7's#»n=ß `ÏiB &ûüÏÛ
Merupakan penegasan Allah SWT, bahwa asal kejadian manusia berasal dari ….
a.       Segumpal darah
b.      Sari pati tanah
c.       Air mani
d.      Segumpal daing
e.       Jasad dan ruh

5.      Lafal ûüÉ)Î=»sƒø:$# ß`|¡ômr& tyang terdapat dalam surat al-mu’minun ayat 14 mengandung arti bahwa Allah SWT .…
a.       Tuhan yang Maha Kuasa
b.      Pencipta alam semesta
c.       Maha adil dan Maha bijaksana
d.      Pencipta yang paling baik
e.       Tempat bergantung seluruh makhluk.

6.      Berdasarkan surat az- Zariyat ayat 56, maksud Allah SWT menciptakan jin dan manusia untuk …
a.       Berakhlak
b.      Bergaul
c.       Beribadah
d.      Beriman
e.       Beramal

7.      Mengacu pada Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 78, manusia hendaknya selalu ….
a.       Bersyukur
b.      Beriman
c.       Berakhlak
d.      Bertawakkal
e.       Bersabar

8.      Tanda kasrah pada huruf “ra”’ menghadapi “ya” mati pada lafal  y7ƒÎŽŸ° harus dibaca “ri” (ringan berdering), dan hukum bacaannya disebut ….
a.      Tafkhim
b.      Gunnah
c.       Tarqiq
d.      Silah
e.       Badal

9.      Lafal Å5Ý¡èS dalam Al-Qur’an surat al-An’am ayat 162, berarti ….
a.       Pengalamanku
b.      Sedekahku
c.       Pengorbananku
d.      Ibadahku
e.       Hidupku

10.  Sikap prilaku menyekutukan Allah (syirik) hukumnya ialah ….
a.       Makruh
b.      Haram
c.       Mubah
d.      Sunnah
e.       Fardhu

11.  Mad  Tabi’i menghadapi hamzah pada lafal ä!$xÿuZãm, dibaca panjangnya lima harakat karena merupakan mad ….
a.     Jaiz munfassil


b.     Layyin
c.      ‘arid lissukun
d.     Lazim mus’aqqal kalimi
e.     Wajib muttasil

12.  Lafal   ÏpyJÍhŠs)ø9$#`ƒÏŠ pada al-Qur’an surat al-Bayyinah ayat 5 mengandung arti ….
a.     Hari pembalasan
b.     Ilmu yang bermanfaat
c.      Amal yang berguna
d.     Akhlak yang terpuji
e.     Agama yang lurus

13.  Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini ….
(1)    Beriman pada alah akhirat
(2)    Berpuasa pada bulan ramadhan
(3)    Ibadah pada Allah dengan ikhlas
(4)    Menegakkan shalat
(5)    Menunaikan zakt
Dari pernyataan tersebut yang termasuk perintah Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 ialah ….
a.     (1), (2) dan (3)
b.     (1), (3) dan (4)
c.      (2), (3) dan (4)
d.     (2), (4) dan (5)
e.     (3), (4) dan (5)

14.  Orang yang mengaku beragam Islam, apabila tidak beriman kepada Allah dianggap ….
a.     Fasik
b.     Zalim
c.      Muslih
d.     Murtad
e.     Mursal

15.  Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, nama-nama Allah SWT yang termasuk dalam Al-Asma’ul Husna berjumlah ….
a.     99        d. 25
b.     100      e. 50
c.      12516.  Muslim/muslimah yang memahami, menghayati, dan menjadikan nama-nama Allah SWT Ar-Rahman sebagai petunjuk jalan, tentu akan bersikap dan berprilaku ….
a.     Suka memberi maaf
b.     Gemar menuntut ilmu
c.      Dermawan
d.     Bijaksana
e.     Selalu introspeksi diri
17.  Berikut ini merupakan sikap prilaku yang adil pada diri sendiri, kecuali ….
a.     Memlihara kesehatan
b.     Menuntut ilmu pengetahuan
c.      Mencari rezeki yang halal
d.     Berobat jika menderita sakit
e.     Memenuhi segala keinginan

18.  Allah SWT bernama al-Hasib, yang artinya Maha ….
a.       Merajai
b.      Menjamin
c.       Pandai
d.      Pengampun
e.       Pengasih

19.  Nama-nama Allah SWT Al-Mu’min berarti ….
a.       Maha Pemurah
b.      Maha Terpercaya
c.       Maha Perkasa
d.      Maha adil
e.       Maha bijaksana

20.  Mukmin yang menjadikan nama Allah SWT Al-Hakim sebagai petunjuk jalan, tentu akan berprilaku ….
a.       Kasih sayang
b.      Pemaaf
c.       Bijkasana
d.      Berwawasan luas
e.       Adil

21.  Manakah yang tidak termasuk ke dalam perilaku orang beriman, yang menjadikan sifat-sifat Allah SWT dalam Al-Asma’ul Husna sebagai petunjuk jalan ….
a.       Berprilaku penuh kasih sayang
b.      Memutuskan perkara dengan adil
c.       Prilakunya selalu bermanfaat
d.      Mendamaikan orang yang berselisih
e.       Berteman dengan semua makhluk Tuhan


22.  Perhatikan pernyataan berikut ini !
(1) Kekuasaan yang dimiliki manusia hakikatnya adalah pemberian Allah SWT
(2) Allah SWT memberi rezeki kepada segala makhluk-Nya yang bernyawa yang hidup di dunia.
(3) Hukuman Allah SWT terhadap orang-orang zalim merupakan  tambahan bukti bahwa Allah SWT itu Maha Pengasih dan maha Penyayang
(4) Allah SWT tidak akan  menurunkan satu musibah pun  terhadap orang-orang bertakwa.
(5) Orang-orang beriman, walaupun ketika matinya melakukan dosa-dosa besar, tentu akan masuk surga tanpa hisab.
Dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk sikap prilaku orang-orang beriman kepada Allah SWT dan sifat-sifat-Nya adalah ….
a.       (1) , (2) dan (3)
b.      (2), (3) dan (4)
c.       (1), (3) dan (4)
d.      (2), (4) dan (5)

23.  Dalil naqli bahwa Allah SWt itu bernama AL-Malik (Maha Merajai) adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur’an ….
a.       Al-Fatihah : 3
b.      Al-A’raf: 93
c.       Al-Mu’minun 116
d.      Al-Jumu’ah : 1
e.       Ali-Imran: 26

24.  Allah Swt bernama As-Salam artinya ….
a.       Maha suci
b.      Maha pengampun
c.       Maha bijaksana
d.      Mahasejahtera
e.       Maha Terpercaya

25.  Orang beriman yang meneladani sifat Allah SWT, dalam nama-Nya Al-Quddus, tentu akan ….
a.       Bersikap dan berprilaku pemurah
b.      Mempertahankan kesucian dirinya dari segala noda dan dosa
c.       Suka member maaf kepada setiap orang bermasalah
d.      Berprilaku absolute, jika dianugerahi Allah SWT kekuasaan
e.       Memiliki kemerdekaan penuh untuk menentukan pilihan dan melakukan perbuatan.

26.  Manakah yang tidak termasuk sikap prilaku orang yang bijaksana ….
a.       Berpikiran tajam
b.      Berwawasan luas
c.       Sikap dan prilakunya benar
d.      Meninggalkan prilaku buruk yang merugikan
e.       Prilakunya selalu mengikuti kemauan hati

27.  Berikut ini merupakan cara-cara bersyukur kepada Allah SWT, kecuali ….
a.       Membaca hamdalah
b.      Mengerjakan shalat lima waktu
c.       Mempercayai kebenaran rukun iman
d.      Belajar dan mengajar Al-Qur’an
e.       Berpuasa sepanjang masa

28.  Contoh prilaku dari berburuk sangka pada diri sendiri adalah ….
a.       Rajin belajar dan giat menuntut ilmu
b.      Gigih dalam mencari rezeki yang halal
c.       Tidak mau berkenalan dan bergaul dengan tetangga
d.      Berani mengeluarkan pendapat dan berbuat
e.       Banyak berinisiatif yang positif

29.   Pengertian hukum menurut bahasa ialah ….
a.       Menetapkan atau tidak menetapkan
b.      Mengesahkan atau tidak mengesahkan
c.       Menyesalkan atau tidak menyesalkan
d.      Manaati atau membiarkan saja suatu perkara tanpa ada usaha memperbaiki atau memecahkan masalah tersebut
e.       Menyampaikan

30.  Hukum adalah kitab atau perintah Allah, yang menuntut mukhlallaf ( orang yang sudah baligh dan berakal sehat) untuk memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi adanya yang lain, sah, batal rukhsah (kemudahan), dan azimah.
Pernyataan tersebut adalah definisi hukum menurut ….
a.       Bahasa
b.      Istilah
c.       Ulama
d.      Ahli ushul fikh
e.       Istilah ushuk fikh


31.  Berikut ini merupakan sumber hukum Islam, kecuali ….
a.       Al-Qur’an
b.      Hadits
c.       Ijtihad
d.      Ijtima’
e.       Ibadah

32.  Menurut bahasa al-Qur’an adalah bacaan dan himpunan. Maksud dari kata himpunan adalah ….
a.       Al-Qur’an merupakan himpunan dari firman-firman Allah
b.      Al-Qur’an merupakan himpunan hadits
c.       Al-Qur’an merupakan himpunan hukum-hukum Islam
d.      Al-Qur’an merupakan himpunan syair
e.       Al-Qur’an merupakan himpunan ibadah

33.  Sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an adalah ….
a.       Ijtihad
b.      Ijtima’
c.       Hadits
d.      Qiyas
e.       ‘Urf

34.  Fungsi hadits sebagai penguat atau penegas hukum-hukum yang telah dimuat dalam al-Qur’an adalah ….
a.      Bayan at-taqriri
b.      Bayan at-tafsiri
c.       Bayan at-tasyri
d.      Penguat
e.       Penegas

35.  Hadits yang disandarkan atas dasar perkataan dan ucapan nabi disebut ….
a.       Hadits qauliyah
b.      Hadits fi’liyah
c.       Hadits takririyah
d.      Hadits
e.       Hadits Hasan
f.       Hadits da’if

36.  Sebagai sumber hukum Islam yang ke tiga, ijtihad dimaksudkan untuk ….
a.       Untuk menambah perbendaharaan sumber hukum dalam ajaran agama Islam
b.      Sebagai bukti bahwa ulama-ulama suka berfatwa
c.       Sebagai penentuan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur’an dan Hadits
d.      Pelengkap Al-Qur’an dan Hadits
e.       Semuanya benar


37.  Usaha pengumpulan dan kodifikasi Al-Qur’an oleh Abu Bakar dan Ustman bin Affan, merupakan contoh dari bentuk ijtihad yang disebut ….
a.       Qiyas
b.      Maslahah mursalah
c.       Istishab
d.      Ijma’
e.       ‘urf

38.  Menetapkan hukum haram atas ganja, morfin dan pil ekstasi yang secara eksplisit tidak ada dalam Al-Qur’an dan hadits dengan menganalogikan pada haramnya khamar, adalah termasuk ke dalam bentuk ijtihad yanf disebut ….
a.       Qiyas
b.      Istihsan
c.       ‘urf
d.      Istishab
e.       Maslah mursalah

39.  Tuntutan Allah SWT yang mengandung pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya, bentuk hukumnya disebut ….
a.       Sunnah
b.      Makruh
c.       Mubah
d.      Haram
e.       Wajib

40.  Berikut ini yang termasuk ke dalam fardu kifayah ….
a.       Shalat lima waktu
b.      Puasa Ramadhan
c.       Membangun masjid
d.      Menuntut ilmu
e.       Beriman dan beramal saleh


b.      Essay

1.      Jelaskan isi kandungan surat Azzariyat ayat 56 !
2.       Apa arti Al-Asma’ul Husna? Jelaskan secara bahasa dan istilah !
3.      Sebutkan perilaku orang yang husnuzan pada Allah ?
4.      Sebutkan pengertian dari sumber hukum Islam !
5.      Urutkan sumber-sumber hukum Islam berdasarkan kedudukannya yang tertinggi !

9 comments:

 1. Assalamualaikum.
  pak, ada soal PAI yg dibuat bersumber dari buku kurikulum 2013 tidak? jik ada tolong di upload ya.. kami tunggu secepatnya.
  terimakasih

  ReplyDelete
 2. Maaf soalnya gak ada jawabannya pak?

  ReplyDelete
 3. assalamu 'alaikum...
  makasi soal2nya pak.. membantu banget...
  tapi disertai jawaban juga donk...

  ReplyDelete

Terimakasih atas kunjungan teman-teman. silahkan postkan komentar teman semuanya. :-)